f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
สตน.สรรพยา แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว
ลงวันที่ 17/01/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตปิดการจราจรชั่วคราว

- สถานีตรวจสอบน้ำหนักสรรพยา (ขาเข้า กทม.) ปิดการจราจรเลนขวา
ทล.32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน กม.121+500 - กม.120+950
ช่วงเวลา 20:00 - 05:00 น. วันที่ 18 - 19 มกราคม 2565

เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างดำเนินการ สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 056-411649 แขวงทางหลวงชัยนาท หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ "แขวงทางหลวงชัยนาท"
#DOHCN


'