f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 06/11/2561

 

 

-  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท  :  เรืออากาศตรีอภิรักษ์  วัชรวิทูร
 

- กลุ่มสายงานฝ่ายปฏิบัติการ

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ฝ่ายปฏิบัติการ  :  นายสุเทพ  คงประสาท
หมวดทางหลวงชัยนาท  :  นายมานิตย์  โอบพล
หมวดทางหลวงสรรพยา  :  นายสง่า  เสือไทน
หมวดทางหลวงสรรคบุรี   :  นายณัฏฐวุฒิ  ดีประดิษฐ์
หมวดทางหลวงเนินขาม  :  นายขวัญชัย  อุ่นใจวิวัฒน์
 

- กลุ่มสายงานฝ่ายวิศวกรรม

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ฝ่ายวิศวกรรม  :  นางดวงสมร  จำปาเงิน
หน่วยงานต้นไม้และสวน  :  นายเพียร  แก้วสุข
หน่วยงานปรับซ่อม  :  นายกฤตยา  นิลม้าย
หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย   :  นายวณชัย  ทิมธีรพงศ์
หน่วยงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  :  นายนุกูล ทิมคล้าย
 

- กลุ่มสายงานฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ฝ่ายบริหาร  :  นางวันเพ็ญ  คนล้ำ
หน่วยงานพัสดุและสัญญา  :  นายเดชา  ม่วงประเสริฐ
หน่วยงานบัญชีและงบประมาณ :   นางพรพิมล  สิ่งที่สุข
หน่วยงานสารบรรณ   :  นางมลวิภา  ถนอมทรัพย์
หน่วยงานสารสนเทศ :  นายนรณัฐพล  อยากดี
'