f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
ทางหลวงรวมใจ ช่วยภัยแล้ง
ลงวันที่ 05/03/2562

ทางหลวงรวมใจ ช่วยภัยแล้ว
ทีมงานแขวงทางหลวงชัยนาท ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท ดำเนินการช่วยภัยแล้ง

โดยการแจกจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ตามคำร้องขอของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทดังนี้

ครั้งที่ 1
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แจกจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน หมู่ที่ 1,2 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท จำนวน 18,000 ลิตร
 
ครั้งที่ 2
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แจกจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน หมู่ที่ 1,2 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท จำนวน 18,000 ลิตร
 
ครั้งที่ 3
วันที่ 5 มีนาคม 2562 แจกจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน หมู่ที่ 6,8 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท จำนวน 18,000 ลิตร
 
ครั้งที่ 4
วันที่ 7 มีนาคม 2562 แจกจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน หมู่ที่ 5,6 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท จำนวน 18,000 ลิตร
 
 
 

'