f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คู่มือสำหรับประชาชนของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 05/05/2564

 

1. ความหมายของคู่มือสำหรับประชาชน

เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน


2. ขอบเขตการดำเนินการ

หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาตจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะดำเนินการใด ๆ ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

 

3. วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ
2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
 

4. เป้าหมายของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชนต้องมายื่นคำขออนุญาตก่อนดำเนินการใดมีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและนำไปใช้ในการให้บริการประชาชน
 
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี (มาตรา 37) 927 ดาวน์โหลด
เชื่อมต่อท่อระบายนํ้าเพื่อระบายนํ้าทิ้งลงสู่ทางหลวง (มาตรา39/1) 0 ดาวน์โหลด
ป้ายแนะนำบนทางหลวง (มาตรา 47) 938 ดาวน์โหลด
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง (ยกเว้น งานทางเชื่อม ,เชื่อมท่อระบายนํ้าทิ้ง และ งานระบบสาธารณูปโภค) (มาตรา 47) 947 ดาวน์โหลด
สร้างหรือดัดแปลงต่อเติมอาคารต่างๆ ในที่ดินริมเขตทางหลวง เฉพาะทางหลวงบางสายตามที่ได้มี พ.ร.ฎ.ออกมากำหนดไว้ (มาตรา 49) 918 ดาวน์โหลด
กระทำการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (มาตรา 48 , 56 วรรค 2) 934 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซ หรือ สถานีบริการเชื้อเพลิงอื่นไกล ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37) 915 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภท เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37) 876 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตปลูกสร้าง สถานีบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ) ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนเดินข้าม (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต) (มาตรา47) 810 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตกระทำการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต) (มาตรา 48,56 วรรคสอง) 753 ดาวน์โหลด

'