f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 21/03/2565

 

 

-  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท  :  นายอนุสรณ์  ศรีวงษ์ญาติดี
 

- กลุ่มสายงานฝ่ายปฏิบัติการ

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ฝ่ายปฏิบัติการ  :  นายณัฏฐวุฒิ  ดีประดิษฐ์
หมวดทางหลวงชัยนาท  :  นายมานิตย์  โอบพล
หมวดทางหลวงสรรพยา  :  นายเอษณพงษ์  ม่วงประเสริฐ
หมวดทางหลวงสรรคบุรี   :  นายวณชัย  ทิมธีรพงศ์
หมวดทางหลวงเนินขาม  :  นายขวัญชัย  อุ่นใจวิวัฒน์
 

- กลุ่มสายงานฝ่ายวิศวกรรม

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ฝ่ายวิศวกรรม  :  นายสมหมาย  ศรีสุวรรณ
หน่วยงานต้นไม้และสวน  :  นางสาววันฑิณี  วงศ์ธนะโชติช่วง
หน่วยงานวางแผน  :  นายสุริยะ  ลำสกุล
หน่วยงานปรับซ่อม  :  นายวิสูตร  จันทร์ศร
หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย   :  ว่าที่ ร.ต.อรรถพล  เพชรสุวรรณ (รักษาการ)
หน่วยงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  :  ว่าที่ ร.ต.อรรถพล  เพชรสุวรรณ (รักษาการ)
 

- กลุ่มสายงานฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ฝ่ายบริหาร  :  นางวันเพ็ญ  คนล้ำ
หน่วยงานพัสดุและสัญญา  :  นางสาวนาถนภา  นราอมรกิจ
หน่วยงานบัญชีและงบประมาณ :   นางพรพิมล  สิ่งที่สุข
หน่วยงานสารบรรณ   :  นางมลวิภา  ถนอมทรัพย์
หน่วยงานสารสนเทศ :  นางวิจิตรา  เงินคง
 
 

'