f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 21/03/2565

 -  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท  :  นายสุรศักดิ์  พูลทรัพย์
 

- กลุ่มสายงานฝ่ายปฏิบัติการ

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ฝ่ายปฏิบัติการ  :  นายณัฏฐวุฒิ  ดีประดิษฐ์
หมวดทางหลวงชัยนาท  :   นางสาววันฑิณี  วงศ์ธนะโชติช่วง 
หมวดทางหลวงสรรพยา  :  นายเอษณพงษ์  ม่วงประเสริฐ
หมวดทางหลวงสรรคบุรี   :  นายวณชัย  ทิมธีรพงศ์
หมวดทางหลวงเนินขาม  :  นายขวัญชัย  อุ่นใจวิวัฒน์
 

- กลุ่มสายงานฝ่ายวิศวกรรม

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ฝ่ายวิศวกรรม  :  นายมานิตย์  โอบพล
หน่วยงานต้นไม้และสวน  :  นายมานิตย์  โอบพล (รักษาการ)
หน่วยงานวางแผน  :  นายสุริยะ  ลำสกุล
หน่วยงานปรับซ่อม  :  นายวิสูตร  จันทร์ศร
หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย   :  ว่าที่ ร.ต.อรรถพล  เพชรสุวรรณ 
หน่วยงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  :  นายทนงศักดิ์  เสือสุด
 

- กลุ่มสายงานฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ฝ่ายบริหาร  :  นางวันเพ็ญ  คนล้ำ
หน่วยงานพัสดุและสัญญา  :  นางสาวนาถนภา  นราอมรกิจ
หน่วยงานบัญชีและงบประมาณ :   นางสาวสุพัตรา  พุ่มสุคันธรส
หน่วยงานสารบรรณ   :  นางมลวิภา  ถนอมทรัพย์
หน่วยงานสารสนเทศ :  นางวิจิตรา  เงินคง
 

'