f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ
ลงวันที่ 07/02/2562

เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายการโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร และพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งจังหวัดชัยนาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แขวงทางหลวงชัยนาทจึงขอแจ้งประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

ทั้งนี้แขวงฯ ยังคงยึดระเบียบ หลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยนาท (กกต.ชัยนาท) เป็นหลัก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

  • โทร.056-411-649 แขวงทางหลวงชัยนาท
  • https://www.facebook.com/Chainat.highways/

'