f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง(High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No.EE-๑๐๗ ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก-ท่าฉนวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓๗+๙๐๐-กม.๑๕๐+๑๐๐ ระยะทาง ๑๒.๒๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๘ ต้น) 29/11/2565 - แขวงทางหลวงชัยนาท
2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๘+๖๕๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๓๕๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) 26/10/2565 - แขวงทางหลวงชัยนาท
3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๘+๖๕๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๓๕๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) 10/10/2565 - แขวงทางหลวงชัยนาท
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๐๐ - กม.๑๒๘+๗๐๐ (ขาเข้า กทม.) เป็นตอน ๆ ผผลผลิต ๑ แห่ง 03/10/2565 - แขวงทางหลวงชัยนาท
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย ๑๒๐ ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ (บ้านพักอาศัยแขวงทางหลวงชัยนาท) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/09/2565 - แขวงทางหลวงชัยนาท
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No.EE-๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี ระหว่าง กม.๑๓๐+๖๘๐ - กม.๑๔๑+๗๓๕ บริเวณร่องกลาง ขาเข้า , ขาออก กทม. (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๑๕๕ ต้น 15/09/2564 - แขวงทางหลวงชัยนาท
7 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดป้ายจราจร กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.๑๓๔+๐๐๐ - กม.๑๖๐+๖๑๖ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒๖.๖๑๖ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2563 - แขวงทางหลวงชัยนาท
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดป้ายจราจร กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.๑๓๔+๐๐๐ - กม.๑๖๐+๖๑๖ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒๖.๖๑๖ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 - แขวงทางหลวงชัยนาท
9 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖๒+๘๓๖ - กม.๑๖๔+๑๘๑ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๑.๓๔๕ กม. ปริมาณงาน ๒๗,๒๑๐ ม. (รวมทางแยก และ U – Turn) 14/04/2563 สัญญาจ้าง เลขที่ ชน.2/2563 ลว.14 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ