f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 23/04/2567 446/30/0075/67 แขวงทางหลวงชัยนาท
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 17/04/2567 446/40/139/67 แขวงทางหลวงชัยนาท
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 17/04/2567 446/45/142/67 แขวงทางหลวงชัยนาท
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 17/04/2567 446/45/141/67 แขวงทางหลวงชัยนาท
5 งานจ้างเหมาทำการขยายเขตระบบประปา หน่วยบริการตำรวจทางหลวงชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ที่ กม.๑๓๗+๕๘๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 - แขวงทางหลวงชัยนาท
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายข้างทาง ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนด กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดงคอน - ปากน้ำ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๕๑๘ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑๑.๕๑๘ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๖๓.๐๑ ตร.ม.) 09/04/2567 - แขวงทางหลวงชัยนาท
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว ๓๖๐ องศา ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนด กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ตอน ๕ ระหว่าง กม.๓๐๓+๑๘๐ - กม.๓๐๕+๔๔๕ ระยะทาง ๒.๒๖๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙๙๕ อัน) 27/03/2567 - แขวงทางหลวงชัยนาท
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๔+๖๓๐ - กม.๑๕+๑๗๐ ระยะทาง ๐.๕๔๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๔๐ กม.) 17/04/2567 ชน./eb/ผ/26/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
9 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๒+๐๐๐ - กม.๑๓๕+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๑๓.๐๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐๐ เมตร) 11/04/2567 ชน./eb/ผ/25/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
10 งานตกแต่ง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมผิวโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓๐+๑๐๐ - กม.๑๔๐+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๙.๙๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘,๕๓๖ ตร.ม.) 11/04/2567 ชน./eb/ผ/24/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
11 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๔๕+๓๔๑ - กม.๑๖๐+๖๑๖ (ขาเข้า กทม.) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๑๕.๒๗๕ กม. ปริมาณงาน ๒๔,๙๗๙ ม. (รวมทางแยก และ U-Turn) 17/04/2567 ชน./eb/ผ/23/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
12 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๕+๓๔๑ - กม.๑๖๐+๖๑๖ (ขาออก กทม.) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๑๕.๒๗๕ กม. ปริมาณงาน ๒๔,๙๗๙ ม. (รวมทางแยก และ U-Turn) 17/04/2567 ชน./eb/ผ/22/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
13 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.๖๘+๑๔๒ - กม.๖๘+๕๒๔ ระยะทาง ๐.๓๘๒ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง 11/04/2567 ชน./eb/ผ/21/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ EE ๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดงคอน - ปากน้ำ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓+๗๑๐ - กม.๗+๕๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๓.๗๙๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๐๑ ต้น) 11/04/2567 ชน./eb/ผ/20/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๒๑+๘๕๐ - กม.๑๓๖+๔๕๐ (บริเวณร่องกลาง ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๑๔.๖๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๓ ต้น) 11/04/2567 ชน./eb/ผ/17/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 15 จาก 492 รายการ