f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอน ทางเข้าหันคา-กะบกเตี้ย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙+๐๐๐-กม.๑๐+๖๘๕ (เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๕,๓๘๕ ตร.ม.) 24/11/2565 ชน./eb/๒๑/๒๕๖๖ แขวงทางหลวงชัยนาท
2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหันคา-กะบกเตี้ย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๗+๘๘๐-กม.๓๙+๐๐๐ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๐,๐๘๐ ตร.ม.) 24/11/2565 ชน./eb/๒๒/๒๕๖๖ แขวงทางหลวงชัยนาท
3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒(สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯ ชัณสูตร ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๗๙๔-กม.๘+๘๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๑๐,๓๑๐ตร.ม.) 24/11/2565 ชน./eb/๒๓/๒๕๖๖ แขวงทางหลวงชัยนาท
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No.RS-๖๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า-ชัยนาท ระหว่าง กม.๖๕+๙๔๙-กม.๘๔+๑๕๒ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑๘.๒๐๓ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘,๖๐๔ ม.) 24/11/2565 ชน./eb/๒๐/๒๕๖๖ แขวงทางหลวงชัยนาท
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๙๗+๘๐๐ - กม.๓๐๕+๕๗๘ ระยะทาง ๗.๗๗๘ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘๗,๒๘๐ ต้น) 25/11/2565 ชน./eb/๒๔/๒๕๖๖ แขวงทางหลวงชัยนาท
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE-107 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑,๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ-โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.๑๓๕+๐๐๐-กม.๑๖๔+๒๐๐ บริเวณร่องกลาง (เป็นแห่ง ๆ)ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐ต้น) 25/11/2565 ชน./eb/๒๕/๒๕๖๖ แขวงทางหลวงชัยนาท
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.RS-603 ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.๕๘+๒๖๓ - กม.๘๑+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒๒.๗๓๗ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘,๐๑๒ ม.) 28/11/2565 ชน./eb/๒๖/๒๕๖๖ แขวงทางหลวงชัยนาท
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ 10/11/2565 ชน.1/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดสิงห์-บ้านโคก ที่ กม.๑๙+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) 17/11/2565 ชน./eb/19/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหันคา-กะบกเตี้ย ที่ กม.๘+๗๗๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) 16/11/2565 ชน./eb/18/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No.RS-๖๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดงคอน-ปากน้ำ ระหว่าง กม.๐+๐๒๔-กม.๑๐+๕๑๒ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑๐.๕๑๑ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕,๒๖๐ ม.) 11/11/2565 ชน./eb/16/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง(High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No.EE-๑๐๗ ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก-ท่าฉนวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓๗+๙๐๐-กม.๑๕๐+๑๐๐ ระยะทาง ๑๒.๒๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๘ ต้น) 11/11/2565 ชน./eb/17/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
13 งานเครื่องหมายนำทาง ทล.๓๑๑ ตอน บ้านม้า-ชัยนาท ทล.๓๑๘๓ ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา-คลองมอญ-หนองบัว ทล.๓๒๑๑ ตอน ทางเข้าหันคา-กะบกเตี้ย ทล.๓๒๑๒ ตอน คุ้งสำเภา-ไร่พัฒนา และทล.๓๒๑๓ ตอน วัดสิงห์-บ้านโคก ปริมาณงาน ๓,๙๙๕ อัน 11/11/2565 ชน./eb/ผ/15/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง และทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ผลผลิต ๕ แห่ง 11/11/2565 ชน./eb/ผ/14/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
15 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดป้ายจราจร กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก-หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๖๓+๐๐๐-กม.๓๐๕+๕๐๐ ระยะทาง ๔๒.๕๐๐กม. ผลผลิต ๑ แห่ง 11/11/2565 ชน./eb/ผ/13/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 15 จาก 112 รายการ