f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงชัยนาท พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบอาคารหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวง โดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก-ท่าฉนวน ที่ กม.๑๓๗+๕๘๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/04/2567 ชน./eb/31/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ EE ๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๒๘๑+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑๘.๑๖๗ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๔๑ ต้น) 17/04/2567 ชน./eb/30/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
3 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ EE ๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ตอน ๖ ระหว่าง กม.๒๘๒+๕๐๐ - กม.๓๐๕+๕๗๘ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒๓.๐๗๘ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๔๑ ต้น) 11/04/2567 ชน./eb/29/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ EE ๑๐๗ ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก-ท่าฉนวน ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๔๐+๖๖๕ - กม.๑๔๗+๖๐๐ (บริเวณร่องกลาง ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๖.๙๓๕ กม. ปริมาณงาน ๑๓ ต้น 11/04/2567 ชน./eb/28/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรคบุรี - คูพัฒนา ที่ กม.๒+๖๐๐ (สี่แยกดงคอน) ผลผลิต ๑ แห่ง 09/04/2567 ชน./eb/27/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๔+๖๓๐ - กม.๑๕+๑๗๐ ระยะทาง ๐.๕๔๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๔๐ กม.) 02/04/2567 ชน./eb/ผ/26/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
7 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๒+๐๐๐ - กม.๑๓๕+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๑๓.๐๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐๐ เมตร) 02/04/2567 ชน./eb/ผ/25/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
8 งานตกแต่ง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมผิวโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓๐+๑๐๐ - กม.๑๔๐+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๙.๙๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘,๕๓๖ ตร.ม.) 02/04/2567 ชน./eb/ผ/24/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
9 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๔๕+๓๔๑ - กม.๑๖๐+๖๑๖ (ขาเข้า กทม.) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๑๕.๒๗๕ กม. ปริมาณงาน ๒๔,๙๗๙ ม. (รวมทางแยก และ U-Turn) 02/04/2567 ชน./eb/ผ/23/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
10 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๕+๓๔๑ - กม.๑๖๐+๖๑๖ (ขาออก กทม.) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๑๕.๒๗๕ กม. ปริมาณงาน ๒๔,๙๗๙ ม. (รวมทางแยก และ U-Turn) 02/04/2567 ชน./eb/ผ/22/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
11 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.๖๘+๑๔๒ - กม.๖๘+๕๒๔ ระยะทาง ๐.๓๘๒ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง 01/04/2567 ชน./eb/ผ/21/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ EE ๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดงคอน - ปากน้ำ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓+๗๑๐ - กม.๗+๕๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๓.๗๙๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๐๑ ต้น) 01/04/2567 ชน./eb/ผ/20/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๒๑+๘๕๐ - กม.๑๓๖+๔๕๐ (บริเวณร่องกลาง ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ระยะทาง ๑๔.๖๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๓ ต้น) 01/04/2567 ชน./eb/ผ/17/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ RS - ๖๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดงคอน - ปากน้ำ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐+๑๒๘ - กม.๑๑+๑๔๐ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑.๐๑๒ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘๙๒ เมตร) 01/04/2567 ชน./eb/ผ/19/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ RS - ๖๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑+๒๓๐ - กม.๕+๕๒๕ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๔.๒๙๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๐๙๒ เมตร) 01/04/2567 ชน./eb/ผ/18/2567 แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 15 จาก 155 รายการ