f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.8+085 - กม.8+536.212 และ กม.8+636.212 - กม.8+800 ปริมาณงาน 2 แห่ง (0.715 กม.) 05/01/2566 ชน.6/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.294+200 - กม.299+221 (ขาเข้า จ.ชัยนาท) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5.021 กม.) 05/01/2566 ชน.9/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
3 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา-คลองมอญ ระหว่าง กม.๑๒+๑๒๓-กม.๑๓+๑๒๓ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘,๑๔๕ ตร.ม.) 02/03/2566 ชน.33/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
4 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา-ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๕+๑๐๐-กม.๖+๖๐๐ ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๑,๑๑๔ ตร.ม.) 16/02/2566 ชน.32/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก-หางน้ำหนองแขม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖๔+๗๑๑-กม.๒๖๗+๑๐๖ (ขาออก จ.ชัยนาท) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๑,๕๕๕ ตร.ม.) 30/03/2566 ชน.35/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
6 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก-หางน้ำหนองแขม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙๑+๒๘๐-กม.๒๙๓+๘๘๗(ขาเข้า จ.ชัยนาท) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/03/2566 ชน.34/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
7 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๑๑+๔๗๓ - กม.๑๑๕+๒๖๒ (ขาออก กทม.) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๗๘๙ กม.) 26/12/2565 ชน.7/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
8 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ - สะพานของโครงการฯ ชัณสูตร ระหว่าง กม.๐+๐๑๓ - กม.๑+๗๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๗๒๒ กม.) 26/12/2565 ชน.5/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
9 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๓+๔๐๐ - กม.๑๑๙+๙๒๕ (ขาเข้า กทม.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖.๕๒๕ กม.) 26/12/2565 ชน.8/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
10 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.64+750 - กม.65+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.975 กม.) 02/12/2565 ชน.2/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง(High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No.EE-๑๐๗ ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก-ท่าฉนวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓๗+๙๐๐-กม.๑๕๐+๑๐๐ ระยะทาง ๑๒.๒๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๘ ต้น) 12/01/2566 ชน.27/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา-ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๘+๙๐๐-กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๑๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) 12/01/2566 ชน.28/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.RS-603 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯ ชัณสูตร ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๓+๐๐๐(เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๙.๒๔๐กิโลเมตร (ปริมาณงาน๙,๒๔๐ม.) 12/01/2566 ชน.26/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE-107 ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก-ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๕+๐๐๐-กม.๑๔๕+๐๐๐ (บริเวณร่องกลางเป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๓๐.๐๐๐ กิโลเมตร ผลผลิต ๑ แห่ง(ปริมาณงาน ๔๐ ต้น) 12/01/2566 ชน.25/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
15 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอน ทางเข้าหันคา-กะบกเตี้ย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙+๐๐๐-กม.๑๐+๖๘๕ (เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๕,๓๘๕ ตร.ม.) 09/01/2566 ชน.22/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 15 จาก 156 รายการ