f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ที่ กม.๑๑+๒๐๐ (โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส) และที่ กม.๑๖+๘๑๕ (โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์) ปริมาณงาน ๒ แห่ง 20/04/2563 สัญญาจ้าง เลขที่ ชน.6/2563 ลว.20 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงชัยนาท
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ตอน ๑ ที่ กม.๒๗๑+๐๐๐ (บริเวณต่างระดับชัยนาท) ปริมาณงาน ๒๒,๖๓๖ ตร.ม. 20/04/2563 สัญญาจ้าง เลขที่ ชน.5/2563 ลว.20 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงชัยนาท
3 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า – ชัยนาท ระหว่าง กม.๕๘+๒๖๓ – กม.๖๐+๓๓๖ ระยะทาง ๒.๐๗๓ กม. ปริมาณงาน ๒๓,๔๒๓ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 17/04/2563 สัญญาจ้าง เลขที่ ชน.4/2563 ลว.17 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงชัยนาท
4 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖๒+๘๓๖ - กม.๑๖๔+๑๘๑ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๑.๓๔๕ กม. ปริมาณงาน ๒๗,๒๑๐ ม. (รวมทางแยก และ U – Turn) 14/04/2563 สัญญาจ้าง เลขที่ ชน.2/2563 ลว.14 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงชัยนาท
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยส่วนที่ชำรุดเสียหาย แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ (บ้านพักอาศัยแขวงทางหลวงชัยนาท) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/04/2563 ชน.1/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
6 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๘+๑๓๐ - กม.๑๙+๗๗๕ ระยะทาง ๑.๖๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑๔,๙๙๗ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 10/09/2562 สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ชน.30/2562 ลว.10 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงชัยนาท
7 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.๖๙+๐๐๐ - กม.๗๐+๓๓๐ ระยะทาง ๑.๓๓๐ กม. ปริมาณงาน ๑๕,๓๓๐ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 10/09/2562 สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ชน.29/2562 ลว.10 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงชัยนาท
8 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๐๐ - กม.๑๒๖+๓๗๐ (ขาออก กทม.) ระยะทาง ๓.๓๗๐ กม. ปริมาณงาน ๓.๓๗๐ กม. (๑๓,๘๑๗ ตร.ม.) 19/09/2562 สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ชน.31/2562 ลว.19 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงชัยนาท
9 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทล.๑ ตอน ดอนรังนก–หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๙๔+๑๕๐ – กม.๓๐๐+๐๐๐ (ขาเข้าจังหวัดชัยนาท)เว้นระยะสะพานและทางเชื่อม ๒๕๐ ม. ปริมาณงาน ๕.๖๐๐ กม. 16/05/2562 สัญญาจ้างเลขที่ ชน.๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒ แขวงทางหลวงชัยนาท
10 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทล.๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก – หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๙๘+๐๐๐ - กม.๓๐๕+๕๗๘ (ขาออก) ปริมาณงาน ๗.๕๗๘ กม. (รวมพื้นที่ส่วนขยาย) 16/05/2562 สัญญาจ้างเลขที่ ชน.๒๒-๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชัยนาท
11 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทล.๑ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๙๓+๕๕๐ - กม.๓๐๕+๔๓๘ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑๑.๙๗๓ กม.ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/05/2562 สัญญาจ้างเลขที่ ชน.๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชัยนาท
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรพยา - สรรคบุรี ระหว่าง กม.๖+๓๐๐ - กม.๖+๙๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๖๑๕ กม.) 18/03/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 1) ชน.7/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.๒+๙๓๐ - กม.๖+๒๗๐ (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง ๒.๖๙๘ กม. ปริมาณงาน ๒๔,๕๖๙ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 23/05/2562 สัญญาจ้างเลขที่ ชน.๒๘-๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ