f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.RS-603 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑,๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ-โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.๑๓๓+๒๐๐-กม.๑๔๖+๐๓๐ (บริเวณร่องกลางขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๔.๖๔๔ กิโลเมตร 01/06/2566 8,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ 01/05/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 03/04/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 03/04/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ 03/04/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 03/04/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 03/04/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 03/04/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชัยนาท กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.8+085 - กม.8+536.212 และ กม.8+636.212 - กม.8+800 ปริมาณงาน 2 แห่ง (0.715 กม.) 05/01/2566 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชัยนาท โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.294+200 - กม.299+221 (ขาเข้า จ.ชัยนาท) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5.021 กม.) 05/01/2566 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา-คลองมอญ ระหว่าง กม.๑๒+๑๒๓-กม.๑๓+๑๒๓ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘,๑๔๕ ตร.ม.) 02/03/2566 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒(สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา-คลองมอญ ระหว่าง กม.๑๒+๑๒๓-กม.๑๓+๑๒๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๐,๗๐๐ ตร.ม.) 24/01/2566 30,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา-ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๕+๑๐๐-กม.๖+๖๐๐ ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๑,๑๑๔ ตร.ม.) 16/02/2566 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก-หางน้ำหนองแขม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖๔+๗๑๑-กม.๒๖๗+๑๐๖ (ขาออก จ.ชัยนาท) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๑,๕๕๕ ตร.ม.) 30/03/2566 9,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก-หางน้ำหนองแขม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙๑+๒๘๐-กม.๒๙๓+๘๘๗(ขาเข้า จ.ชัยนาท) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/03/2566 9,970,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 411 รายการ