f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชัยนาท ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา-ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๘+๙๐๐-กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๑๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) 28/11/2565 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก-หางน้ำหนองแขม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๐๑+๓๑๓-กม.๓๐๕+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙๙๖ อัน) 21/11/2565 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE-๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก-หางน้ำหนองแขม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๙๖+๙๒๐-กม.๒๙๗+๗๘๐ ระยะทาง ๐.๘๖๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕๒ ต้น) 21/11/2565 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.RS-603 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯ ชัณสูตร ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๓+๐๐๐(เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๙.๒๔๐กิโลเมตร (ปริมาณงาน๙,๒๔๐ม.) 21/11/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE-107 ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก-ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๕+๐๐๐-กม.๑๔๕+๐๐๐ (บริเวณร่องกลางเป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๓๐.๐๐๐ กิโลเมตร ผลผลิต ๑ แห่ง(ปริมาณงาน ๔๐ ต้น) 21/11/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอน ทางเข้าหันคา-กะบกเตี้ย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙+๐๐๐-กม.๑๐+๖๘๕ (เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๕,๓๘๕ ตร.ม.) 24/11/2565 14,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหันคา-กะบกเตี้ย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๗+๘๘๐-กม.๓๙+๐๐๐ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๐,๐๘๐ ตร.ม.) 24/11/2565 10,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒(สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯ ชัณสูตร ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๗๙๔-กม.๘+๘๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๑๐,๓๑๐ตร.ม.) 24/11/2565 10,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No.RS-๖๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า-ชัยนาท ระหว่าง กม.๖๕+๙๔๙-กม.๘๔+๑๕๒ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑๘.๒๐๓ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘,๖๐๔ ม.) 24/11/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๙๗+๘๐๐ - กม.๓๐๕+๕๗๘ ระยะทาง ๗.๗๗๘ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘๗,๒๘๐ ต้น) 25/11/2565 3,680,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE-107 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑,๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ-โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.๑๓๕+๐๐๐-กม.๑๖๔+๒๐๐ บริเวณร่องกลาง (เป็นแห่ง ๆ)ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐ต้น) 25/11/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.RS-603 ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.๕๘+๒๖๓ - กม.๘๑+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒๒.๗๓๗ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘,๐๑๒ ม.) 28/11/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/11/2565 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชัยนาท ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ 10/11/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดสิงห์-บ้านโคก ที่ กม.๑๙+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) 17/11/2565 2,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 390 รายการ